لیلا حاتمی در جشنواره کن 2014 در میهمانی شام Dior و Elle شرکت کرده بود.


لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE درجشنواره کن 2014
لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE در جشنواره کن 2014 - تصویر 1

لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE در جشنواره کن 2014
لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE در جشنواره کن 2014 - تصویر 2

لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE در جشنواره کن 2014
لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE در جشنواره کن 2014 - تصویر 3

لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE در جشنواره کن 2014
لیلا حاتمی در مهمانی شام Dior و مجلۀ ELLE در جشنواره کن 2014 - تصویر 4

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه